Algemene Voorwaarden 26 Deco dd 28 december 2016

INHOUD

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van herroepingsrecht en de kosten van de Consument

Artikel 9 – de verplichting ondernemer in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Naleving en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarin de Consument koopt producten, digitale inhoud en / of diensten met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of een derde partij op grond van een regeling tussen deze derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de periode waarin de consument zijn herroepingsrecht gebruik kunnen maken;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn / haar commerciële, handel, ambacht of professionele activiteiten;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: geproduceerd en geleverd in digitale vorm gegevens;

6. Duurtransactie: een contract dient voor goederen, diensten en / of digitale content te leveren in een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, die het mogelijk maken de consument of ondernemer om informatie op te slaan gericht aan hem / haar persoonlijk op een zodanige wijze dat maakt toekomstige raadpleging en mogelijk te gebruiken gedurende een periode die overeenkomt met het doel waarvoor de informatie is bestemd en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

8. Herroepingsrecht: keuze van de consument niet door te gaan met de overeenkomst op afstand binnen de afkoelingsperiode;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten levert, (toegang tot) digitale content en of diensten aan consumenten op afstand;

10. Overeenkomst op afstand: een door de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand producten, digitale inhoud en / of diensten, waarvan uitsluitend of extra gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met gesloten overeenkomst de sluiting van de overeenkomst;

11. Standaardformulier voor terugtrekking: Europees standaardformulier voor herroeping opgenomen in bijlage I;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de ondernemer samenzijn op dezelfde plaats op hetzelfde moment.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: 26 Deco;

Zakelijk adres: Brucknerstraat 57, 2901 GB Capelle aan den IJssel;

Bezoekadres: Idem to Business-adres;

Telefoonnummer: +31621715410 (bereikbaar ma-vr van 9.00 – 17.00 uur);

E-mailadres: Artlab@26deco.com;

KvK nummer: 59286660

BTW-identificatienummer; NL265187242B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat het sluiten van een overeenkomst op afstand, zal de ondernemer de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden geïnspecteerd en dat ze kosteloos wordt verstuurd indien daarom wordt verzocht, voordat de verre overeenkomst wordt gesloten.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van de vorige paragraaf en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kunnen ook aan de consument langs elektronische weg verrichte in een zodanige wijze dat de consument gemakkelijk opslaan op een lange termijn gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal het worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden bekeken en dat zij zullen worden toegezonden aan op verzoek van de consument kosteloos, hetzij via elektronische weg of op andere wijze, voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;

4. In het geval dat specifieke product of dienst voorwaarde van toepassing in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, worden de tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die is het meest gunstig voor hem / haar.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten, digitale content en / of diensten worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat om de producten of diensten en / of digitale inhoud adequaat beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod niet de ondernemer binden.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat is duidelijk voor de consument wat de rechten en verplichtingen verbonden aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 4, het contract wordt geldig wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en voldeden aan de gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de ondernemer tijdig bevestigt de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan, binnen de grenzen van de wet, het verzamelen van informatie over het vermogen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als, handelend over de resultaten van dit onderzoek, de Ondernemer goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan, is hij gerechtigd om een bestelling te weigeren of verzoek, samen met redenen of om bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

5. Voordat het leveren van het product, zal de ondernemer de volgende informatie mee te sturen met het product, de dienst of de digitale inhoud in schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke manier op lange termijn gegevensdrager:

een. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument kan in contact komen met eventuele klachten;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan uitoefenen, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn worden vrijgesteld van het herroepingsrecht;

c. de informatie die overeenkomt met de bestaande service na verkoop en garanties;

d. De prijs is inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, voor zover van toepassing de verzendkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst heeft een looptijd van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd.

f. het standaardformulier voor de terugtrekking, indien de consument heeft het herroepingsrecht.

6. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in de vorige paragraaf is alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

In het geval van producten:

1. De consument kan een koopcontract voor een product te ontbinden zonder opgaaf van redenen voor een periode van bezinning van ten minste 14 dagen. De ondernemer kan de consument vragen over de reden voor de terugtrekking, maar kan hem niet dwingen om zijn reden (en) te vermelden.

2. De in sub-clausule bedoelde bedenktijd 1 begint op de dag dat het product door de consument of door een derde partij door hem aangewezen op voorhand en die ontvangen is niet de vervoerder, of

een. indien de consument bestelde een aantal producten in dezelfde volgorde: de dag waarop de consument of een derde door hem aangewezen het laatste product ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringstermijnen, mits hij duidelijk de consument voorafgaand aan het orderproces informeert te weigeren.

b. in het geval dat de levering van een product bestaat uit verschillende partijen of onderdelen: de dag waarop de consument of een derde door hem aangewezen ontving de laatste partij of het laatste deel.

c. in geval van een overeenkomst over het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een derde door hem aangewezen ontving het eerste product.

In het geval van diensten en digitale content die niet wordt geleverd op een fysieke carrier:

3. De consument kan een overeenkomst voor de diensten of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet wordt geleverd op een stoffelijke drager, zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14 dagen te beëindigen. De ondernemer kan de consument vragen over de reden voor de terugtrekking, maar kan hem niet dwingen om zijn reden (en) te vermelden.

4. bedoelde bedenktijd in artikel 3 begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Uitgebreide bedenktijd voor producten, diensten en digitale content die niet is geleverd op een fysieke drager geval geen informatie wordt gegeven over het herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer niet heeft verstrekt aan de consument de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of hebben nog geen standaard formulier voor de terugtrekking, de bedenktijd vervalt twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd in overeenstemming met de bedenktijd in het voorgaande sub-leden van dit artikel.

6. Indien de ondernemer voorwaarde dat de consument de in het vorige artikel binnen twaalf maanden na de eerste dag van de oorspronkelijke periode van bezinning bedoelde informatie, de periode van bezinning vervalt 14 dagen na de dag waarop de consument ontvangen informatie.

Artikel 7 – verplichtingen van de consument tijdens de tijd van reflectie

1. Gedurende deze periode zal de consument het product en de verpakking met zorg te behandelen. De consument is alleen uitpakken of gebruiken het product voor zover nodig voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het product. Uitgangspunt is dat de consument alleen kan hanteren en inspecteren van het product op de manier waarop men is toegestaan om een product te behandelen in een winkel.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product dat wordt veroorzaakt door de manier van omgaan met het product dat verder ging dan toegestaan in paragraaf 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor de daling van de waarde van het product, indien de ondernemer hem niet heeft voorzien van alle juridische informatie over het herroepingsrecht voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van herroepingsrecht en de kosten van de Consument

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht hij zal de ondernemer ondubbelzinnig kennis met het standaardformulier voor de terugtrekking binnen de periode van bezinning.

2. De consument zal het product of leveren aan (de gemachtigde van) de ondernemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de in sub-clausule 1 bedoelde kennisgeving Dit hoeft niet te gebeuren als de ondernemer aangeboden aan het product zelf af te halen. De Consumer waargenomen in de periode van het terugzenden van het product in ieder geval als het product wordt geretourneerd vóór het verstrijken van de periode van bezinning.

3. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van herroeping vallen op de consument.

5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product te dragen. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument om deze kosten te dragen of als de ondernemer wees erop dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de Consument niet betalen van de kosten voor het terugzenden van het product.

6. De Consument heeft geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud niet opgeslagen op een fysieke vervoerder indien dragen

een. voorafgaand aan de levering, heeft hij niet expliciet ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de periode van bezinning te starten;

b. hij niet erkennen van zijn recht op opzegging wanneer het geven van toestemming te verliezen; of

c. de ondernemer niet aan de verklaring van de Consumer bevestigen.

7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, alle aanvullende afspraken eindigt van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen van ondernemer in geval van herroeping

1. Indien de ondernemer maakt de kennisgeving van intrekking door elektronische weg mogelijk is, moet hij onmiddellijk stuur dan een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen door de consument, inclusief eventuele verzendkosten die de ondernemer in rekening mag brengen voor het teruggekeerde product, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem in kennis gesteld van de intrekking. Tenzij de ondernemer biedt om het product zelf af te halen, kan hij wachten met het betalen van terug totdat het product heeft ontvangen of tot de Consumer bewezen dat hij het product, wat het eerst optreedt geretourneerd.

3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode te maken. De vergoeding is gratis voor de consument.

4. Indien de consument gekozen voor een duurdere wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer niet vergoeden de extra kosten voor de duurdere methode.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer een melding dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

1. producten of diensten met een prijs die onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen binnen de periode van onttrekking;

2. Overeenkomsten die tijdens een openbare veiling worden gesloten. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een selling methode waarbij de ondernemer biedt producten, digitale content en / of diensten aan de consument die persoonlijk aanwezig of heeft de mogelijkheid om onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder persoonlijk aanwezig op de veiling te zijn is verplicht om de producten, de digitale inhoud en / of de diensten te kopen.

3. Services overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als

een. de voorstelling begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de Consumer verklaarde dat hij zijn herroepingsrecht zodra zal verliezen als de ondernemer volledig de overeenkomst heeft uitgevoerd.

4. Services overeenkomsten voor het maken van accommodatie beschikbaar als er een bepaalde periode van de uitvoering is voorzien, andere dan voor bewoning, goederen vervoer, autoverhuur en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld in de overeenkomst;

6. Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet zijn geprefabriceerd en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een consument of die bestemd zijn voor een bepaalde persoon;

7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.

8. Sealed producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken;

9. Producten die vanwege hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de reële waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt die de ondernemer niet kan beïnvloeden.

11. verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de zegels werden verbroken na de bevalling;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op hen;

13. De levering van digitale inhoud, anders dan op een fysieke carrier, maar alleen als:

een. de voorstelling is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

b. de Consumer verklaarde dat hij zijn herroepingsrecht te verliezen door dit te doen.

Artikel 11 – De prijs

1. De prijzen van de producten en / of diensten niet tijdens de geldigheidsduur gegeven in het aanbod worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van de vorige paragraaf, kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het bod zal de mogelijkheid van het zijn onderhevig aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen zijn richtprijzen geven.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

een. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

b. de consument de bevoegdheid heeft om het contract vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Alle prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, met de specificaties in de offerte vermeld, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of regelgeving van de overheid op de dag waarop het contract werd gesloten. Indien overeengekomen, de ondernemer garandeert ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een extra garantie aangeboden door de ondernemer, zal zijn leverancier, fabrikant of importeur niet van invloed op de rechten en vorderingen van de consument kan tegen de ondernemer uit te oefenen over een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer als de ondernemer heeft gefaald in de nakoming van zijn onderdeel van de overeenkomst.

3. ‘Extra garantie’ wordt verstaan elke verplichting door de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant in wie hij bepaalde rechten of aanspraken op de Consumer die verder gaan dan hij wettelijk verplicht is in het geval dat hij niet in de naleving van de toegewezen betekenen zijn onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het boeken van orders en het uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten uit te oefenen.

2. De plaats van levering is op het adres dat de consument aan de ondernemer.

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn werd overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kunnen worden gevuld of slechts gedeeltelijk gevuld worden, de consument wordt geïnformeerd over deze binnen één maand na het bestellen. In dergelijke gevallen wordt de consument het recht om het contract kosteloos en met het recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden.

4. Nadat verstoting in overeenstemming met de vorige paragraaf zal de ondernemer het bedrag dat de consument onmiddellijk maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van verlies en / of beschadiging van de producten zijn voor rekening van de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vertegenwoordiger van tevoren aangewezen en bekend gemaakt aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties overeenkomsten: duur, beëindiging en vernieuwing

Beëindiging:

1. De consument kan te allen tijde opzeggen van een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de opzeggingsregels en een opzegtermijn van niet meer dan één maand .

2. De consument kan te allen tijde opzeggen van een contract dat voor een bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten aan het einde van de bepaalde periode, met inachtneming van de beëindiging regels en een inachtneming van een opzegtermijn niet meer dan een maand.

3. De consument kan de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten te annuleren:

– Op elk moment en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– Althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn gesloten;

– Te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de voor zichzelf bedongen Entrepreneur.

Uitbreiding:

4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die zich uitstrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur gesloten.

5. In afwijking van de vorige paragraaf, een contract voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften, kan stilzwijgend worden verlengd voor specifieke periode van drie maanden op het meest, indien de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van één maand op het meest.

6. Een overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd, en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mogen alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, indien de consument op elk gewenst moment kunt annuleren met een opzegtermijn van één maand. De aankondiging is drie maanden op het meest in de vaas van het contract gaat over een levering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften regelmatig voorkomende maar minder dan één keer per maand.

7. Een overeenkomst met beperkte duur van de regelmatige levering van proef dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of inleidende abonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proefperiode of inleidende periode.

Duur:

8. Indien de duur van een contract is meer dan een jaar, kan de consument de overeenkomst op elk moment beëindigen na een jaar met een opzegtermijn van niet meer dan één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen de opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn .

Artikel 15 – Betaling

1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, de door de Consument te betalen bedragen moeten worden binnen 14 dagen beslecht na de periode van bezinning, of als er geen periode van bezinning binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verrichten, deze termijn gaat in op de dag dat de consument kreeg de bevestiging van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten, is het niet toegestaan om een vooruitbetaling van meer dan 50% te onderhandelen in de Algemene Voorwaarden. Als een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht in kwestie of de dienst (en) in kwestie voordat de afgesproken vooruitbetaling.

3. De consument heeft de plicht om de ondernemer onverwijld op de hoogte van eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens die werden gegeven of gespecificeerd.

4. In het geval dat de Consument niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting (s) in de tijd, en de ondernemer heeft wees hem dat de betaling te laat was en liet de consument een termijn van 14 dagen te voldoen aan de betalingsverplichtingen, de Consumer is om de wettelijke rente over het bedrag te betalen en de ondernemer recht heeft op de Consumer te laden met een buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen niet meer dan 15% van de uitstaande bedragen tot € 2.500, kan 10% voor de volgende € 2.500 en 5% voor de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De Ondernemer afwijken van de eerder genoemde bedragen en percentages in het voordeel van de consument.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure in de plaats, en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig binnen een redelijke termijn worden ingediend en duidelijk omschreven aan de ondernemer, nadat de consument de gebreken ontdekt

3. De aan de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst. Als een klacht vereisen een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet kan worden opgelost in onderling overleg binnen een redelijke

tijd of binnen 4 weken na het indienen van de klacht, zal er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Aanvullende bepalingen en / of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden mag niet ten nadele van de consument en moeten schriftelijk worden gebracht of opgenomen op een zodanige wijze dat de consument ze kan opslaan op een toegankelijke manier op lange termijn gegevensdrager.

Bijlage I: Standaardformulier voor terugtrekking

Standaardformulier voor Intrekking

(Vul dit formulier in en stuur het alleen wanneer u wilt om de overeenkomst te herroepen)

– Aan: [naam Ondernemer’s]

[Geografisch adres Entrepreneur’s]

[Ondernemer faxnummer, indien beschikbaar]

[E-mailadres Entrepreneur of elektronisch adres]

– Ik / wij u hierbij mede dat ik / wij willen onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten in te trekken: [specificatie van het product] *

de levering van de volgende digitale inhoud [specificatie van de digitale content] *

de prestaties van de volgende service [specificatie van de dienst] *

– Besteld op * / ontvangen op * [datum van het bestellen van de diensten of producten ontvangen] *

– [Naam Consumer’s]

– [Adres Consumer’s]

– [Consumer handtekening] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)